Schade aan woning bij einde huurovereenkomst, wie betaalt de herstelkosten?

door | Huurrecht

Hoewel een huurder zich als goed huurder moet gedragen en aansprakelijk is voor schade die hij aan de woning heeft veroorzaakt, is het niet eenvoudig om bij het einde van de huurovereenkomst schade aan de woning op de huurder te verhalen.

Eén van de plichten van een huurder is namelijk dat het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevond toen de huurder de woning betrok. Dit is echter alleen mogelijk indien de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst een beschrijving van de staat van het gehuurde heeft opgemaakt. Heeft de verhuurder dit verzuimd, dan is het lastig voor de verhuurder om aan te tonen dat de betreffende schade er aanvankelijk niet was en dus door de huurder moet zijn veroorzaakt. 

Ten aanzien van huurovereenkomsten die zijn gesloten voor 1 augustus 2003 geldt dit niet. Op deze contracten is het oude huurrecht van toepassing. Het oude recht bepaalt dat een woning bij aanvang van de huurovereenkomst wordt vermoed in goede staat te zijn geleverd, zodat de woning ook bij einde huurovereenkomst in goede staat dient te worden opgeleverd. Schade aan de woning die niet het gevolg is van ouderdom en slijtage komt dan voor rekening van de huurder.

Schadeinspectie

Zowel ten aanzien van het oude als het nieuwe huurrecht geldt dat de verhuurder voor oplevering van de woning, de woning samen met de huurder dient te inspecteren op schade die niet het gevolg is van ouderdom en slijtage. Op die manier heeft de huurder de mogelijkheid om geconstateerde schade zelf te herstellen. Verzuimt de huurder deze schade te herstellen, dan mag de verhuurder de schade in rekening brengen bij de huurder of verrekenen met de borg.

Indien de verhuurder verzuimt om het gehuurde samen met de huurder op schade te inspecteren, dan staat het de verhuurder niet per definitie vrij om de volledige herstelkosten van de schade op de huurder te verhalen. Indien de huurder niet in de gelegenheid is gesteld de schade aan de woning zelf te herstellen, mag de verhuurder alleen de kosten van de herstelwerkzaamheden verhalen die de huurder zou hebben gemaakt als hij wel in de gelegenheid zou zijn gesteld deze schade te herstellen. Het moet dan gaan om kosten van kleine gebreken waarvan het voor de huurder ook zonder inspectie duidelijk zou zijn geweest dat hij deze bij oplevering had moeten herstellen. Daaronder vallen per definitie niet de kosten van schade die het gevolg is van slijtage en ouderdom.

Indien u advies nodig heeft over huurrecht dan kunt u contact opnemen met de heer mr. De Groot, degroot@dgdv.nl of 020 – 643 49 66.

 

Onderwerp