De wet BIBOB

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau.

Bron: justis.nl

De tekst hiernaast staat te lezen op de website justis.nl van het ministerie van veiligheid en justitie. Met de Wet Bibob wordt dus een nobel doel nagestreefd, maar het geeft de overheid wel heel verregaande bevoegdheden. Op basis van vermoedens kunnen vergunningen worden geweigerd of ingetrokken. Daarbij mag het bestuursorgaan in beginsel afgaan op de deskundigheid van het Landelijk Bureau Bibob. Het is daarom van belang dat een ondernemer die te maken krijgt met een toetsing op grond van de wet Bibob zich al gedurende dat onderzoek laat begeleiden. Het resultaat van het onderzoek kan dan immers nog worden beïnvloed. Mr. J. de Groot heeft ruime ervaring met Bibob-zaken, met name in de horeca. Hij kan u begeleiden tijdens het onderzoek, voor u een zienswijze opstellen (naar aanleiding van een voorgenomen besluit), u bijstaan in contacten met het bestuur en bezwaar en indien nodig beroep instellen.