Erfrecht

Erfrechtelijke geschillen zijn vaak complex.

Het betreft voornamelijk kwesties over de afwikkeling van nalatenschappen. Het nieuwe erfrecht is een relatief jong rechtsgebied waarbij diverse casusposities nog niet of onvoldoende zijn uitgekristalliseerd.

 

Daarbij komt dat in veel gevallen  veel personen met diverse uiteenlopende belangen bij een geschil zijn betrokken. Niet alle echtgenoten en/of kinderen worden immers per se tot erfgenaam benoemd en daarbij komt het regelmatig voor dat voor de erfgenamen volstrekt onbekenden aanspraken op de nalatenschap blijken te hebben of menen te hebben. Dat ieder geheel eigen belangen bij de afwikkeling heeft spreekt voor zich, dat deze vaak volstrekt tegengesteld aan elkaar zijn evenzeer. Dat alles leidt niet alleen tot juridisch complexe situaties maar ook in de persoonlijke sfeer tot emotionele escalaties. Niet zelden spelen emoties zodanig een hoofdrol dat dit een soepele afwikkeling in de weg staat.

In erfrechtelijke situaties kunnen met name door kennis van zaken onnodige procedures en de daarmee gepaard gaande conflicten worden voorkomen. In de combinatie van specialistische kennis met het vermogen om de gemoederen tot bedaren te brengen ligt de oplossing van erfrechtelijke conflicten. Om uw specifieke situatie op voorhand globaal samen in kaart te brengen is een kort gesprek daartoe altijd mogelijk.